Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je

persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.dutchmaleart.com) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

 

Onze gegevens

Jaapdejonge Photography

Brink 29C

9401 HT Assen

Telefoonnummer: 0651144773

www.dutchmaleart.com

jaapdejongefotografie@gmail.com

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

 

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

 

Doeleinden

Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij je op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

 

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Geboortedatum

 

Je hebt ook rechten

Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar jaapdejongefotografie@gmail.com met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

 

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar jaapdejongefotografie@gmail.com. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, een beveiligde internetverbinding en back-ups.

 

Bewaring persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

©EenvoudigRecht.nl

Privacy statement

This privacy statement contains our information, explains personal data and the processing of personal data and for what purposes we process your personal information. It explains your rights, what we do to ensure your personal data are safe and how long they are stored. This privacy statement applies when you visit our website (www.dutchmaleart.com), place an order or close contracts.

 

Our information

Jaapdejonge Photography

Brink 29C

9401 HT Assen

Phone number: 0651144773

www.dutchmaleart.com

jaapdejongefotografie@gmail.com

 

Personal data

Personal data are data that provide information about you that directly or indirectly identify you.

 

Processing personal data

By processing personal data we mean the collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by forwarding, dissemination or otherwise making available, combining, blocking, erasure or destruction of your personal data.

 

Purposes

We process your personal data for the following purposes: so that we can contact you, the implementation of the agreement, so that we can inform you of changes to our services or products, so that we can deliver our products or services to you, to send newsletters if you gave permission. We only process personal data that are necessary for these purposes.

 

We also process your personal information to fulfil legal obligations, improve our services, to investigate complaints and to prevent fraud. We never sell your personal information to third parties. We don’t draw up profiles of you and we don’t take automated decisions that can have significant consequences for you. In order to take care of your personal data, we conclude a processing agreement with companies if those companies process your data in our assignment.

 

Personal data that we process

In order to carry out the purposes, we process the following personal data:

- First and last name
- Adress
- Phone number
- E-mail adress
- Date of birth

 

You also have rights

Wish to know which personal data we processed? Send an email to jaapdejongefotografie@gmail.com with a request for access to your data. You will receive a response to the request within four weeks.

 

Are your personal data incorrect, incomplete, irrelevant for the purposes for which they are processed or otherwise in breach of the General Data Protection Regulation (GDPR) or other legislation? Then you have the right to correction of your personal data. Correction means correction, addition, deletion or blocking of your personal data. You also have the right to object to the processing of your personal data, the right to have less data processed, the right to withdraw permission you have given and the right to data portability. Send your request to jaapdejongefotografie@gmail.com. You will receive a response to the request within four weeks. We would also like to point out the possibility of submitting a complaint to the Dutch Data Protection Authority.

 

Safety

Personal data are personal and should remain personal. We find it just as important as you that your personal data do not go public or are processed unlawfully. We therefore apply all possible technical and organisational measures to safely handle your personal data. To secure your personal data we use security software such as a virus scanner and firewall, a secure internet connection and backups.

 

Storage personal data

Your personal data will be stored for the time that images of you are published on this website or comparable media. We do not store your personal data longer than is strictly necessary for carrying out the purposes. If there are legal requirements applicable to the storage, the personal data are no longer stored than required by law.

 

©EenvoudigRecht.nl